خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 20 200,000 50,000 ataee
2 3 30,000 7,500 morteza
3 3 30,000 7,500 mrm02
4 3 30,000 7,500 mrm02
5 1 10,000 2,500 shahabdelkesh
6 49 490,000 122,500 rahmanmohsen
7 5 50,000 12,500 rahmanmohsen
8 5 50,000 12,500 rahmanmohsen
9 20 200,000 50,000 elman
10 30 300,000 75,000 Rozeziba73
11 1 10,000 2,500 irwebsazan
12 10 100,000 25,000 hassan2494
13 2 20,000 5,000 rem3525
14 8 80,000 20,000 parisayas
15 6 60,000 15,000 hassan2494
16 20 200,000 50,000 Merita2017
17 66 660,000 165,000 mom72
18 1 10,000 2,500 miladx18
19 1 10,000 2,500 miladx18
20 2 20,000 5,000 shamim1984
21 57 570,000 142,500 mohammad9025
22 10 100,000 25,000 amir40
23 10 100,000 25,000 Mojtabaking
24 1 10,000 2,500 ahosin
25 1 10,000 2,500 ahosin
26 10 1,000,000 250,000 mo3tafa68
27 2 200,000 50,000 hassan2494
28 2 200,000 50,000 shamim1984
29 1 100,000 25,000 ashkaan56
30 5 500,000 125,000 mom72
31 1 100,000 25,000 ataee
32 4 400,000 100,000 mom72
33 10 1,000,000 250,000 mom72
34 1 100,000 25,000 mom72
35 10 1,000,000 250,000 Merita2017
36 1 100,000 25,000 mostafa
37 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام