خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 2 20,000 2,000 rzmmrzmm
2 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
3 1 10,000 1,000 arbarooni
4 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
5 70 700,000 70,000 mom72
6 30 300,000 30,000 mom72
7 100 1,000,000 100,000 mom72
8 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
9 235 2,350,000 235,000 mom72
10 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
11 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
12 30 300,000 30,000 mortezaas71
13 15 150,000 15,000 Ali88
14 1 10,000 1,000 Ali88
15 8 80,000 16,000 Merita2017
16 5 50,000 10,000 ataee
17 12 120,000 24,000 Mojtabaking
18 34 340,000 68,000 ataee
19 1 10,000 2,000 esadn
20 9 90,000 22,500 ataee
21 3 30,000 7,500 alibrz
22 1 10,000 2,500 ht3617
23 1 10,000 2,000 saghan
24 1 10,000 2,500 esadn
25 9 90,000 22,500 ha1344
26 20 200,000 50,000 mom72
27 2 20,000 5,000 morteza
28 30 300,000 75,000 Rozeziba73
29 1 10,000 2,500 ashkaan56
30 1 10,000 2,500 mousavi9019
31 1 10,000 2,500 ha1344
32 1 10,000 2,500 ar135
33 2 20,000 5,000 nikooh1395
34 2 20,000 5,000 esadn
35 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
36 3 30,000 7,500 morteza
37 3 30,000 7,500 mrm02
38 1 10,000 2,500 irwebsazan
39 10 100,000 25,000 hassan2494
40 6 60,000 15,000 hassan2494
41 66 660,000 165,000 mom72
42 2 200,000 50,000 shamim1984
43 10 1,000,000 250,000 Merita2017
44 1 100,000 25,000 mostafa
45 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام