خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 1 10,000 2,500 rzmmrzmm
2 2 20,000 5,000 khodekhod
3 1 10,000 2,500 ht3617
4 1 10,000 2,500 sabahijan
5 1 10,000 2,500 Ali88
6 5 50,000 12,500 raha20172015
7 7 70,000 17,500 khodekhod
8 1 10,000 2,500 mojtaba_fm96
9 2 20,000 5,000 raha20172015
10 5 50,000 12,500 khodekhod
11 1 10,000 2,500 rzmmrzmm
12 2 20,000 5,000 rzmmrzmm
13 5 50,000 12,500 rzmmrzmm
14 10 100,000 25,000 khodekhod
15 20 200,000 50,000 mom72
16 5 50,000 12,500 khodekhod
17 14 140,000 35,000 rzmmrzmm
18 10 100,000 25,000 Merita2017
19 5 50,000 12,500 nikooh95
20 4 40,000 10,000 rzmmrzmm
21 40 400,000 100,000 khodekhod
22 100 1,000,000 250,000 mom72
23 4 40,000 10,000 rzmmrzmm
24 1 10,000 2,000 saghan
25 1 10,000 2,000 rzmmrzmm
26 1 10,000 2,000 rzmmrzmm
27 1 10,000 2,000 najaf2021356
28 1 10,000 2,000 fz8418
29 100 1,000,000 200,000 fz8418
30 1 10,000 2,500 goljan
31 1 10,000 2,500 sabahijan
32 1 10,000 2,500 esadn
33 1 10,000 2,500 Mojtabaking
34 11 110,000 27,500 Mojtabaking
35 14 140,000 35,000 ataee
36 20 200,000 50,000 mom72
37 5 50,000 12,500 khodekhod
38 3 30,000 7,500 amin0111
39 80 800,000 200,000 elman
40 5 50,000 12,500 khodekhod
41 2 20,000 5,000 sabahijan
42 2 20,000 5,000 sabahijan
43 1 10,000 2,500 mirjave
44 54 540,000 135,000 mom72
45 3 30,000 7,500 shamim1984
46 1 10,000 2,500 shamim1984
47 9 90,000 22,500 ha1344
48 20 200,000 50,000 mom72
49 5 50,000 12,500 khodekhod
50 2 20,000 5,000 h_arian
51 30 300,000 75,000 mortezaas71
52 20 200,000 50,000 Merita2017
53 5 50,000 12,500 khodekhod
54 2 20,000 5,000 morteza
55 30 300,000 75,000 Rozeziba73
56 1 10,000 2,500 ashkaan56
57 1 10,000 2,500 mousavi9019
58 10 100,000 25,000 khodekhod
59 1 10,000 2,500 ha1344
60 3 30,000 7,500 mrm02
61 3 30,000 7,500 mrm02
62 1 10,000 2,500 ar135
63 10 100,000 25,000 khodekhod
64 10 100,000 25,000 mrm02
65 10 100,000 25,000 mrm02
66 3 30,000 7,500 mrm02
67 2 20,000 5,000 nikooh1395
68 2 20,000 5,000 esadn
69 20 200,000 50,000 mom72
70 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
71 40 400,000 100,000 monam
72 4 40,000 10,000 fz8418
73 20 200,000 50,000 ataee
74 3 30,000 7,500 morteza
75 3 30,000 7,500 mrm02
76 1 10,000 2,500 irwebsazan
77 10 100,000 25,000 hassan2494
78 6 60,000 15,000 hassan2494
79 66 660,000 165,000 mom72
80 2 20,000 5,000 shamim1984
81 2 200,000 50,000 shamim1984
82 4 400,000 100,000 mom72
83 10 1,000,000 250,000 mom72
84 10 1,000,000 250,000 Merita2017
85 1 100,000 25,000 mostafa
86 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام