خریداران سهام,
: خریداران سهام

ردیفتعداد سهاممبلغ پرداختی ( تومان )مبلغ سود ( تومان )نام كاربري
1 1 10,000 1,000 rzmmrzmm
2 4 40,000 4,000 rzmmrzmm
3 214 2,140,000 214,000 mom72
4 30 300,000 30,000 mortezaas71
5 15 150,000 15,000 Ali88
6 5 50,000 5,000 Merita2017
7 2 20,000 2,000 raha20172015
8 30 300,000 30,000 rzmmrzmm
9 30 300,000 30,000 Merita2017
10 1 10,000 1,000 Ali88
11 40 400,000 40,000 khodekhod
12 100 1,000,000 100,000 mom72
13 8 80,000 16,000 Merita2017
14 5 50,000 10,000 ataee
15 12 120,000 24,000 Mojtabaking
16 34 340,000 68,000 ataee
17 1 10,000 2,000 esadn
18 9 90,000 22,500 ataee
19 3 30,000 7,500 alibrz
20 2 20,000 5,000 khodekhod
21 1 10,000 2,500 ht3617
22 10 100,000 25,000 khodekhod
23 1 10,000 2,000 saghan
24 1 10,000 2,500 esadn
25 3 30,000 7,500 shamim1984
26 9 90,000 22,500 ha1344
27 20 200,000 50,000 mom72
28 2 20,000 5,000 morteza
29 30 300,000 75,000 Rozeziba73
30 1 10,000 2,500 ashkaan56
31 1 10,000 2,500 mousavi9019
32 10 100,000 25,000 khodekhod
33 1 10,000 2,500 ha1344
34 1 10,000 2,500 ar135
35 2 20,000 5,000 nikooh1395
36 2 20,000 5,000 esadn
37 20 200,000 50,000 mom72
38 1 10,000 2,500 rahmanmohsen
39 40 400,000 100,000 monam
40 3 30,000 7,500 morteza
41 3 30,000 7,500 mrm02
42 1 10,000 2,500 irwebsazan
43 10 100,000 25,000 hassan2494
44 6 60,000 15,000 hassan2494
45 66 660,000 165,000 mom72
46 2 20,000 5,000 shamim1984
47 2 200,000 50,000 shamim1984
48 10 1,000,000 250,000 Merita2017
49 1 100,000 25,000 mostafa
50 2 200,000 50,000 hassan2494
, خریداران سهام